ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Τετάρτη  10.03.2020  και ώρα 09:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δημόσια κλήρωση από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της μελέτης με τίτλο: « Μελέτη εμπλουτισμού φράγματος Ινίου – Μαχαιράς Ηρακλείου Κρήτης από Αναποδάρη και Πλατειά Περάματα – περιμετρική οδός – πρόσβαση σήραγγας» που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 


 Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ