Αιτήσεις

Πρότυπα Αιτήσεων προς το ΤΕΕ/ΤΑΚ

 Δελτίο αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας
 Αίτηση εγγραφής στις δωρέαν ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΕ (για μηχανικούς)
 Αίτηση εγγραφής στις δωρεάν ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΤΕΕ (για εταιρείες)
 Υπεύθυνη Δήλωση
 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Πτυχιούχων Μηχανικών
 Aίτηση γενικής χρήσης
 Αίτηση για άδεια σε ισχύ
 Αίτηση για συμμετοχή στις εξετάσεις
 Αίτηση διαγραφής λόγω θανάτου
 Αίτηση συνταξιoδότησης

Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία παύσης επαγγέλματος και απόδειξης της δυνατότητας συνταξιοδότησης. 

 Αίτηση διαγραφής 

Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με τα απαραίτητα στοιχεία διαγραφής. 

 Αίτηση λύσης εταιρείας
 Αίτηση τροποποίησης εταιρείας
 Αίτηση εγγραφής εταιρείας στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών του ΤΕΕ

Η συγκεκριμένη Αίτηση πρέπει να συνοδεύεται οποσδήποτε από το καταστατικό και τυχόν άλλα προαιρετικά στοιχεία που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο. 

 Αίτηση – Δήλωση Διάθεσης – Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 Tίτλος EUR ING – Δικαιολογητικά
 Συχνά ερωτήματα για την υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών EUR ING 
 Δικαιολογητικά εγγραφής – τροποποίησης – λύσης εταιρειών
 Βεβαίωση Μέλους ΤΕΕ

Χορήγηση βεβαίωσης μέλους ΤΕΕ ή εγγεγραμμένου στο βιβλίο τεχνικών επωνυμιών 

Αίτηση Μητρώου Πραγματογνωμόνων

Αίτηση Πραγματογνωμοσύνης

Αίτηση Μόνιμης Επιτροπής

Αίτηση Ομάδας Εργασίας 

Αίτηση Διεκδίκησης Αμοιβής

Δικαιολογητικά για την απαλλαγή από την υποχρέωση προκατάθεσης αμοιβής

Αίτηση & Υπεύθυνες Δηλώσεις για την υποχρέωση προκατάθεσης αμοιβής