Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ αποτελεί το εκτελεστικό και συντονιστικό όργανο του τμήματος για την υλοποίηση της πολιτικής του ΤΕΕ, όπως αυτή για τα περιφερειακά θέματα εξειδικεύεται, διαμορφώνεται και αποφασίζεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος.

Αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο τον Γενικό Γραμματέα που συγκροτούν το προεδρείο της και έξι (6) ακόμη μέλη.

Η εκλογή του προεδρείου και των μελών της Δ.Ε. γίνεται από την Αντιπροσωπεία του τμήματος κατά την πρώτη ειδική συνεδρίαση μετά τις εκλογές και για θητεία τριών ετών.

Η Σημερινή Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος  έχει ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ταβερναράκης, Πολιτικός Μηχανικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φανή Μαράκη, Πολιτικός Μηχανικός
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντώνιος Κουμπενάκης, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
ΜΕΛΗ: Ειρήνη Βρέντζου, Πολιτικός  Μηχανικός
Αριστοτέλης Τσεκούρας, Μηχ/κός Παραγ. & Διοίκησης
Μαρία Ξυλούρη, Πολιτικός Μηχανικός
Αντώνιος Μαυρογιάννης, Πολιτικός  Μηχανικός
Κωνσταντίνος Μπάκιντας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός
Χαρά Τριαματάκη, Πολιτικός Μηχανικός

 


 

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων

Προσκλήσεις Συνεδριάσεων