Νομοθεσία2017-2020

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΤΡΙΕΤΙΑ 2017– 2020)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αλμπαντάκης Δημήτριος, ΜΜ   
Βιδάκης Γεώργιος, ΑΜ
Κλάδος Αλέξανδρος, ΠΜ, Πρόεδρος
Λυγερός Ηλίας,ΗΜ
Φουρναράκης Γεώργιος, ΑΜ Αναπληρωτής του Προέδρου
Μαρτίνου Αγγελική, ΧΜ
Τζανιδάκης Νικόλαος, ΠΜ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Ιακωβίδου Ελένη, ΑΜ  (Αναπληρώτρια των Α. Κλάδου και Η. Λυγερού)
Καναβάκης Σταύρος, ΑΤΜ & ΠΜ  (Ομότιμο μέλος, Αναπληρωτής των Α. Κλάδου και Η. Λυγερού)
Κατσιδονιωτάκης Κων/νος, ΑΜ     (Αναπληρωτής του Γ. Βιδάκη)
Μπελιμπασάκης Στέφανος, ΠΜ    (Ομότιμο μέλος, Αναπληρωτής των Α. Κλάδου και Η. Λυγερού) 
Νεονάκης Ιωάννης, ΑΜ       (Ομότιμο μέλος, Αναπληρωτής των Α. Κλάδου και Η. Λυγερού)
Παπαντωνίου Πόπη, ΑΜ      (Αναπληρώτρια των Α. Κλάδου και Η. Λυγερού)
Πλιάκας Γεώργιος, ΗΜ (Αναπληρωτής των Δ. Αλμπαντάκη και Γ. Φουρναράκη)
Ροβίθης Ιωάννης, Ηλκ.Μ      (Αναπληρωτής των Δ. Αλμπαντάκη και Γ. Φουρναράκη)
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, ΜΜ
Βοσκάκης Εμμ, ΠΜ
Καναβάκης Σταυρο, ΑΤΜ
Καραλάκης Εμμ., ΜΜ
Μπελιμπασάκης Στεφ, ΠΜ
Μπικάκης Ευαγγ, ΜΜ
Νεονάκης Ι., ΑΜ
Νικολαΐδης Εμμ., ΠΜ
Παντερής Εμμ, ΠΜ
Τριαματάκη Χ, ΠΜ
Φανουράκης Ιωσηφ, ΑΜ
Φιλίππου Καν/Νο, ΠΜ  
Φραγκιαδάκης Εμμ., Χ.Μ.
Χατζηβασίλης Χ., ΑΤΜ