Κανονισμοί & Νομοθεσία περί ΤΕΕ

(**ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΛΙΚΟΥ.)

 

Κανονισμός λειτουργίας Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας Διοικούσας ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας Αντιπροσωπείας περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας Διοικούσας Περιφερειακού τμήματος ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας επιστημονικών επιτροπών μελών ΤΕΕ

Κανονισμός λειτουργίας μονίμων επιτροπών ΤΕΕ

Ίδρυση ΤΕΕ:(ΠΔ 27.11/14.12.1926) (Περί κωδικοποίησης των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κείμενων διατάξεων)

Ίδρυση ΤΕΕ/ΤΑΚ: (ΒΔ 321/11.05.1960-ΦΕΚ67/1960)

Οργανισμός ΤΕΕ: ΠΔ12/2020 (ΦΕΚ17Α/2020)

Ν2187/1994 ΑΡΘΡΟ14 (ΦΕΚ16Α1994): ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙAΤΑΞΕΩΝ ΤΕΕ

ΠΔ327/1987 (ΦΕΚ151Α1987) ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΥΑ Δ16Γ/011/364/Γ/21.6.1994 (ΦΕΚ 439Β/1994) ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΕ

Ν1486_1984 (ΦΕΚ161A 18/10/1984) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΕΕ

ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΕΕ_1923. pdf

Ν.4782/2021_ΑΡ.188-209: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΕ


ΔΙΑΦΟΡΑ:

ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΕΕ