ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ ΤΗΝ 28.12.2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔιενΕργειασ ΔημΟσιας ΚλΗρωσης

για την ΑνΑδειξη ΕκπροσΩπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορούν τις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για τα παρακάτω έργα:

«ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

«ΑΡΣΗ ΑΝΩΜΑΛΙΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

 

«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΡΜΑΝΩΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Δ.Δ. Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Πέμπτη 28/12/2017 και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12