Ομάδα Εργασίας με Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Ομάδα Εργασίας με Θέμα: Ασφαλιστικά Θέματα Μηχανικών

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι αφενός να παρουσιάσει την εικόνα που έχουν οι μηχανικοί για την λειτουργία του ασφαλιστικού τους ταμείο και αφετέρου να προβληματίσει τους συναδέλφους για την πορεία του κλάδου γενικότερα μέσα σ’ ένα περιβάλλον ραγδαίων εξελίξεων που συντελλούνται στη διάρκεια των δύο περίπου τελευταίων ετών.
Η εργασία αναπτύσσεται σε τρεις επιμέρους ενότητες: το Μέρος Α’, που αφορά την επεξεργασία των απαντήσεων των μηχανικών στο ερωτηματολόγιο που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου, το Μέρος Β΄ που αφορά την καταγραφή των ασφαλιστικών εισφορών καθώς και τα έσοδα του Ταμείου από εγγυητικές επιστολές, και το Μέρος Γ΄ στο οποίο καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του Ταμείου και των ασφαλισμένων του.

Η παρουσίαση της Ομάδας Εργασίας  Tο πλήρες κείμενο της Ο.Ε.

 

καθώς και  τα παραρτήματα:   του A μέρους   και   του  Β & Γ μέρους.

 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους