Επιστολή ΤΕΕ ΤΑΚ για κόλπο Δερματά Εκτύπωση

Παρακαλώ ανοίξτε το συνημμένο

 

Από το ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

Επιστολή ΤΕΕ/ΤΑΚ για κόλπο Δερματά