ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 09.06.2021 και από ώρα από 10:00 – 10:30 πμ τρείς (3) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις επιτροπές διαγωνισμού για τίς μελέτες με τίτλο : 1) «Τεχνικός σύμβουλος για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας», με αναθέτουσα αρχή τον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης απορριμμάτων Κρήτης, 2) «Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Ανάληψης», 3) «Οριοθέτηση και διευθέτηση ρεμάτων Γουρνών», με αναθέτουσα αρχή το Δήμo Χερσονήσου.
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
 
Ο Πρόεδρος 
  Μιχαήλ Χωραφάς 
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ