ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη 01.06.2021 και ώρα 10:00 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού για τη μελέτη με τίτλο : «Μελέτη οριοθέτησης και διευθέτησης ποταμού Γαζανού», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης.
 
 Για τη ΔΕ του ΤΕΕΤΑΚ
Ο Πρόεδρος
Μιχαήλ Χωραφάς
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ