ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ηλεκτρονικων Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Τρίτη  09.02.2021 και από ώρα 10:20 πμ-10:30 π.μ μία  (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για το έργο με τίτλο : «Ενίσχυση κτιρίου πρώην παιδαγωγικής ακαδημίας».

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ