Εκτύπωση

ανακοινωση διενεργειασ

δημοσιασ κληρωσησ  

για την αναδειξη εκπροσωπων του τεε/τακ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 13/11/2019 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:30πμ-09:50πμ, τρεις δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα που αφορά στις επιτροπές διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων για έργα της Δνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηρακλείου, όπως παρακάτω:

1) Έργο: «Άμεσες Επεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Πρόσβασης στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου που Πλήγηκε από Φυσικές Καταστροφές τον Απρίλιο 2019»

Υποέργο 1ο:«Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακών Οδών από Θεομηνία στην ευρύτερη Περιοχή Δ. Βιάννου»  ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:30 πμ) ,

2) Έργο: «Άμεσες Επεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Πρόσβασης στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου που Πλήγηκε από Φυσικές Καταστροφές τον Απρίλιο 2019»

Υποέργο 2ο: Αποκατάσταση Βατότητας Οδού « Άγιος Κύριλλος – Γερόκαμπος», ( ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:40 πμ) ,

3) Έργο: «Άμεσες Επεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Πρόσβασης στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Ηρακλείου που Πλήγηκε από Φυσικές Καταστροφές τον Απρίλιο 2019»

Υποέργο 3ο: Αποκατάσταση Βατότητας Επαρχιακή Οδού « Βασιλικής - Κρότος» από Θεομηνία, ( ώρα διενέργειας κλήρωσης: 09:50 πμ) ,

 

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Η Πρόεδρος

 

                                                                                                                                                                                                                                                        Ειρήνη Βρέντζου