Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

      Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για τη μελέτη με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του πάρκου κυκλικής οικονομίας».  Η κλήρωση  θα  πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τετάρτη    27.03.2019 και ώρα 12:00 μ.μ.

 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ


Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου