Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό  όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την Επιτροπή ανοικτού διαγωνισμού για τη μελέτη: «Μελέτη Διευθέτησης Γουβιανού Ποταμού».  Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τετάρτη 30/01/2019 και ώρα 09:20 π.μ.

 
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η πρόεδρος


Ειρήνη Βρέντζου