Εκτύπωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά  όργανα που αφορά στις επιτροπές διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων των εξής έργων:

1.      «Αποκατάσταση βιομηχανικού συγκροτήματος στο Χουδέτσι και επανάχρηση ως κέντρο Υποστηρικτικών Υποδομών τέχνης και πολιτισμού Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων ». Η κλήρωση για το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 09:10 π.μ.

2.       «Κατασκευή εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης στον οικισμό Χάρακα». Η κλήρωση για το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 09:20 π.μ.

3.      «Κατασκευή εσωτερικών Δικτύων Αποχέτευσης οικισμού Μεσοχωριού». Η κλήρωση για το συγκεκριμένο έργο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Τρίτη 15/01/2019 και ώρα 09:30 π.μ.