Εκτύπωση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔιενEργειασ ΔημOσιας ΚλHρωσης

για την ΑνAδειξης Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή της παρ. 8β, του άρθρου 221 του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει δημόσια κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) σε γνωμοδοτικό όργανο που αφορά την επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12 θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη -Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης».

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ την Δευτέρα 27/03/2017 και ώρα 11:00 π.μ.