Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΜΕΛΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ (ΤΡΙΕΤΙΑ 2017– 2020)

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αλμπαντάκης Δημήτριος, ΜΜ   

Μαυράκης Εμμ., ΧΜ, Αναπληρωτής του Προέδρου

Λυγερός Ηλίας, ΗΜ

Φουρναράκης Γεώργιος, ΠΜ, Πρόεδρος

Μαρτίνου Αγγελική, ΧΜ

Παπαδάκη Ειρήνη, ΠΜ

Μονιάκης Μύρων, ΜΜ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Μαστορής Φίλιππος, ΠΜ (Αναπληρωτής του Ε. Μαυράκη)

Νεονάκης Ιωάννης, ΑΜ (Αναπληρωτής του Μ.Μονιάκη)

Παπαντωνίου Πόπη, ΑΜ (Αναπληρώτρια του Η. Λυγερού)

Πλιάκας Γεώργιος, ΗΜ (Αναπληρωτής του Γ. Φουρναράκη)

Σπυριδάκης Ιωάννης, ΠΜ (Αναπληρωτής της Α. Μαρτίνου)

Στυλιανίδης Νικόλαος, ΠΜ (Αναπλήρωτής της Ε. Παπαδάκη)

 

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Βοσκάκης Εμμ., ΠΜ

Καραλάκης Εμμ., ΜΜ

Νικολαϊδης Εμμ., ΠΜ

Παντερής Εμμ., ΠΜ

Σωμαράκης Εμμ., ΠΜ

Ασσαριωτάκης Ζαχαρίας, ΜΜ

Νεονάκης Ιωάννης, ΑΜ

Φανουράκης Ιωσήφ, ΑΜ

Κώτης Κων/νος, ΑΜ

Πετράκης Κων/νος, ΠΜ

Φιλίππου Κων/νος, ΠΜ

Μαράκη Φανή, ΠΜ

 Τριαματάκη Χαρά, ΠΜ

Χατζηβασίλης Χαράλ., ΑΤΜ