ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή  09.02.2024 στις 09:00 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχων για το έργο με τίτλο: «Επείγοντα έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου εντός οικισμών του Δήμου Φαιστού», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Φαιστού.