ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη  07.02.2024 στις 09:30 πμ ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχων για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση πλέγματος πεζοδρομων περιοχής Πλατείας Αγοράς Μοιρών-28ης Οκτωβρίου», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Φαιστού.