ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 23.11.2023 και ώρα 09:00 πμ  δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς Επιτροπές  ανάδειξης αναδόχων για τίς  μελέτες με τίτλο : 1) «Μελέτη προσθήκης κατ΄έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ», 2) «Μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑΜΕΑ στο ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ», με αναθέτουσα αρχή τη Διευθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, .