ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 13.09.2023 και ώρα 09:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή  ανάδειξης αναδόχων για τη  μελέτη με τίτλο : «Μελέτη για τη βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στις Πανεπιστημιουπόλεις Ρεθύμνου και Ηρακλείου», με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Κρήτης.