Πολιτικός Μηχανικός/Αρχιτέκτονας (Τεχνικός/ Συντονιστής Ασφαλείας)

Η ΕΞΥΠΠ TZOVARAS HSQE ENGINEERING αναζητά εξωτερική συνεργασία με Πολιτικό Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα Μηχανικό για την κάλυψη της θέσης Τεχνικού/Συντονιστή Ασφάλειας σε Οικοδομικό έργο στην περιοχή Άγιο Νικόλαο, Κρήτης.

Περιγραφή Θέσης

 • Έλεγχος των χώρων εργασίας για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πρόληψη εργατικών ατυχημάτων.
 • Εντοπισμός των επαγγελματικών κινδύνων στο χώρο εργασίας και καταγραφή τους.
 • Επίβλεψη της ορθής χρήσης ΜΑΠ και της επάρκειας απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και έλεγχος των τηρούμενων αρχείων και αδειών
 • Καθημερινή αποστολή εκθέσεων (report) για θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εφαρμογή των υφιστάμενων διαδικασιών και οδηγιών ασφάλειας και υγείας.
 • Επίβλεψη της συμμόρφωσης με την υφιστάμενη νομοθεσία ασφάλειας και υγείας
 • Καθιέρωση κουλτούρας ασφάλειας και υγείας στον χώρο.
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας.
 • Εποπτεία της εκτέλεσης ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού για τη διαπίστωση ετοιμότητας.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Δίπλωμα/Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
 • 3 έτη εμπειρία στον τομέα Υγείας και Ασφάλειας
 • Καλή γνώση της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στα έργα
 • Ικανότητα εντοπισμού κινδύνων
 • Προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Γνώση Η/Υ
 • Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Διάρκεια: 1 έτος

Προσφέρουμε:

 • Υψηλές αποδοχές
 • Συνεχής υποστήριξη και εκπαίδευση