ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει την  Πέμπτη  27.07.2023 και  ώρα 09:00 πμ  μια (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού- αναπληρωματικού)[1]  στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την μελέτη  με τίτλο “Εκπόνηση μελετών για την χωροθέτηση καταδυτικού πάρκου Δήμου Φαιστού”, συνολικού προϋπολογισμού 59.823,41Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%) με αναθέτουσα αρχή το Δήμο  Φαιστού και  το οποίο θα δημοπρατηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

[1] Επισημαίνεται  ότι, τα  μέλη όλων των επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη επιτροπών διεξαγωγής- αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εξέτασης ενστάσεων και παρακολούθησης-παραλαβής) εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων,  σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 1 παρ. 1 περ ια΄ και άρθρου 19 του  Ν.3213/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ίδια υποχρέωση  έχουν   και τα μέλη   των παραπάνω επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας τους (Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής).

Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. μόνο εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδρίαση του οργάνου, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 3213/2003). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ