ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 19.07.2023 και ώρα από 09:00 πμ έως 09:10  δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στις Επιτροπές διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχων για τίς  μελέτες με τίτλο: 1) «Μελέτη προσθήκης κατ΄ έκταση νέου τετραώροφου κτιριακού συγκροτήματος στη δυτική πλευρά του ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου, 2) «Μελέτη σχεδιασμού νέων θέσεων ΑΜΕΑ στο ΕΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ