ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 17.05.2023 και ώρα 12:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή  Διαγωνισμού του έργου: 1) «Κέντρο επεξεργασίας ιλυων εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων ΟΤΑ – μελών ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας », με αναθέτουσα αρχή το ΦΟΔΙΣΑ Βόρειας Πεδιάδας.