Επιστολή σχετική με την ασφάλεια σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου – ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’)

Δείτε έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΑΚ με αρ. πρωτ. 611/3.5.2023 και θέμα:

Αίτημα επανεξέτασης-αναθεώρησης της ΚΥΑ172058/2016 (ΦΕΚ354Β’) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ”, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου έως 49 τόνους, βάση της οποίας εκδόθηκε εντός της ΒΙΟΠΑ Φοινικιάς Ηρακλείου αντίστοιχη επικίνδυνη εγκατάσταση.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ