ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, κατόπιν απόφασης της ΔΕ, πρόκειται να διενεργήσει  την Τρίτη  04.03.2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ από ώρα 09:00π.μ.-09:10 π.μ.   μία (1)  δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπών του (τακτικού και αναπληρωματικού)[1] για την επιτροπή παραλαβής του έργου : « Εθνικό αθλητικό κέντρο Ηρακλείου -στάδιο ελευθερίας -αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα του στίβου -Δήμος Ηρακλείου», προϋπολογισμού 490.027,80€ πλέον Φ.Π.Α. 117.606.67€ και το οποίο υλοποιήθηκε από το  Τμήμα Εποπτείας και Κατασκευής Αθλητικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

[1] Επισημαίνεται  ότι, τα  μέλη όλων των επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη επιτροπών διεξαγωγής- αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εξέτασης ενστάσεων και παρακολούθησης-παραλαβής) εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων,  σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 1 παρ. 1 περ ια΄ και άρθρου 19 του  Ν.3213/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ίδια υποχρέωση  έχουν   και τα μέλη   των παραπάνω επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.  

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας τους (Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής).

Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. μόνο εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδρίαση του οργάνου, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 3213/2003). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ