Η εταιρεία ΖΑΡΟΣ ΑΕ ζητά να προσλάβει για το εργοστάσιό της στο Ζαρό Ηρακλείου Υπεύθυνο Παραγωγής και Συντήρησης με:

Απαραίτητα προσόντα

  • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή και /Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
  • Aριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον Office
  • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και διοίκησης ομάδας
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα

Σχετική προϋπηρεσία θα θεωρηθεί προσόν.

Προσανατολισμός στην ποιότητα και στην τήρηση κανόνων και διαδικασιών

Ομαδικότητα και συνεργασία

Αρμοδιότητες

  • Εργασίες παρακολούθησης και ελέγχου των ηλεκτρολογικών / μηχανολογικών συστημάτων
  • Ανάθεση εργασιών, επίβλεψη των γραμμών και των εργαζομένων, και συντονισμός του τμήματος της παραγωγής
  • Παρακολούθηση και εφαρμογή των κανόνων υγιεινής, ασφάλειας και προτύπων ISO,HACCP κ.ά. κατά την παραγωγική διαδικασία

Η εταιρία παρέχει:

ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών

άριστες συνθήκες εργασίας

διαρκή εκπαίδευση και καθοδήγηση

Αποστολή βιογραφικών στο email production@votomos.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810316825 κα Δροσανάκη