ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΉΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΆΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΏΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

Συνάδελφοι,

Η προγραμματισμένη για εχθές ηλεκτρονική κλήρωση, λόγω της συμμετοχής στην Πανελλήνια απεργία, μεταφέρεται για σήμερα. Επισυνάπτεται η σχετική νέα ανακοίνωση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας,

 

Με εκτίμηση,

Εκ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Μαρία Φουναργιωτάκη

Πολιτικός Μηχανικός

ΜΥ/ΤΕΕ-ΤΑΚ


Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 09.03.2023 και ώρα 12:00 πμ μια (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού- αναπληρωματικού)1 στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων, ύδρευσης (δίκτυα και ΕΕΑ) και λειτουργία των ΕΕΑ του Δήμου Φαιστού», συνολικού προϋπολογισμού 13.927.833,10 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) με  αναθέτουσα αρχή το Δήμο Φαιστού και το οποίο θα δημοπρατηθεί με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.