ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Παρασκευή  24.02.2023 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00π.μ.-09:40 π.μ.,  πέντε  (5)  δημόσιες κληρώσεις από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπών του (τακτικών και αναπληρωματικών)[1] για τα  γνωμοδοτικά όργανα των παρακάτω επιτροπών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Κρήτης:

1) Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Κτηρίου Εκπαίδευσης Βιολογίας και Βιοποικιλότητας», προϋπολογισμού 1.034.047,68€  πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:00 π.μ.).

2) Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη επέκτασης και διαρρύθμισης του Ζωοκομείου Βιολογίας», προϋπολογισμού  73.921,27€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:10 π.μ.).

3) Μελέτη με τίτλο:  «Μελέτη προσθήκης ορόφου στο κτήριο Ανατομείου της Ιατρικής Σχολής», προϋπολογισμού  293.137,21€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:20 π.μ.).

4) Τεχνική Υπηρεσία με τίτλο:  «Αποτύπωση των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ηλεκτρολόγου για τα κτήρια της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο», προϋπολογισμού 88.969,83€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:30 π.μ.).

5) Μελέτη με τίτλο: «Αποτύπωση των Υφιστάμενων Εγκαταστάσεων σε ότι αφορά την Πυρασφάλεια, Εκπόνηση Μελετών Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας και Έκδοση Πιστοποιητικών Πυρασφάλειας σε κτήρια του Παν. Κρήτης στο Ηράκλειο», προϋπολογισμού 102.072,89€ πλέον ΦΠΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:40 π.μ.).

[1] Επισημαίνεται  ότι, τα  μέλη όλων των επιτροπών που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών (μέλη επιτροπών διεξαγωγής- αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εξέτασης ενστάσεων και παρακολούθησης-παραλαβής) εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και δήλωση οικονομικών συμφερόντων,  σύμφωνα με τις διατάξεις   του άρθρου 1 παρ. 1 περ ια΄ και άρθρου 19 του  Ν.3213/2003 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. Την ίδια υποχρέωση  έχουν   και τα μέλη   των παραπάνω επιτροπών διαγωνισμών δημοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.  

Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. εντός 90 ημερών από την απόκτηση της ιδιότητας τους (Πράξη Συγκρότησης Επιτροπής).

Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού υποχρεούνται να υποβάλλουν Δ.Π.Κ. μόνο εφόσον έχουν συμμετάσχει σε συνεδρίαση του οργάνου, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των συνεδριάσεων του οργάνου (παρ. 6 του άρθρ. 1 του Ν. 3213/2003). Συνεπακόλουθα, η ημερομηνία ανάληψης της ιδιότητας ενός αναπληρωματικού μέλους στην κατάσταση υπόχρεων υποβολής Δ.Π.Κ. & Δ.Ο.Σ. είναι η ημερομηνία της πρώτης συμμετοχής αυτού σε συνεδρίαση του συλλογικού οργάνου.


ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ