ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη 29.11.2022 και ώρα 09:00 πμ  δύο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς Επιτροπές  ανάδειξης αναδόχων για  τίς  μελέτες με τίτλο : 1) Μελέτη συντήρησης – αποκατάστασης της Φάμπρικας Ανωγειανάκη», 2) «Μελέτη Αποκατάστασης – Επανάχρησης Μεγάρου Κοθρή», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.