ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

 

           Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 17.11.2022 και ώρα 09:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή Διαγωνισμού  ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο :  «Μελέτη γέφυρας επί του ρέμματος Χρυσοβαλάντου στην οδό Καπετάν Χρήστου Μπαντουβά», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.