ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει τη Δευτέρα 17.10.2022 και ώρα 09:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή  ανάδειξης αναδόχων για την εκτέλεση της  υπηρεσίας :  «Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας στην εκτέλεση επειγόντων έργων αποκατάστασης ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Χερσονήσου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 20ης – 21ης Οκτωβρίου και της 6ης – 10ης Νοεμβρίου», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Χερσονήσου.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ