ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 24.08.2022 και ώρα 09:30 πμ  δυο (2) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο:  1) «Μελέτη εκ νέου οριοθέτησης και διευθέτησης τμήματος της Πεδινής κοίτης ποταμού Γιόφυρου», με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης  2)«Μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου στο ΚΦ2283», με αναθέτουσα αρχή το Δήμο Ηρακλείου.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ