Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπρόσωπους ΤΕΕ/ΤΑΚ σε Επιτροπές Δημόσιων συμβάσεων Έργων & Παραλαβής Έργων

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/9.3.2021), δημιουργεί κατάλογο Μελών του για το έτος 2022 , από τον οποίο θα ορίζονται, μετά από δημόσια κλήρωση, οι εκπρόσωποί του σε Επιτροπές Δημόσιων Συμβάσεων Έργων και Επιτροπές Παραλαβής Έργων.

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Τακτικά Μέλη, Ιδιώτες Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των Ειδικοτήτων, να υποβάλλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύνταξη του παραπάνω καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στo σύνδεσμο  https://cloud.teetak.gr/epitropesergon2022

Προθεσμία υποβολής : Μέχρι 31/10/2022.

Διευκρινίζεται ό,τι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο των εκπροσώπων για τις Επιτροπές Δημόσιων Συμβάσεων Έργων τα προηγούμενα έτη και δεν επιθυμούν να ενταχθούν στον νέο κατάλογο, θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στο ενημερωτικό σημείωμα για την προστασία προσωπικών δεδομένων που προσαρτάται στα αντίστοιχα έντυπα.

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ταβερναράκης

Πολιτικός Μηχανικός

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ