ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η τεχνική εταιρεία P&C DEVELOPMENT SA

με δραστηριότητα σε ιδιωτικά και δημόσια έργα  αναζητεί

Πολιτικό Μηχανικό, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Εργοδηγό Εργοταξίου, στην Κρήτη,  

για μόνιμη απασχόληση.


Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής (εγγεγραμμένος στο ΤΕΕ) ή ΑΤΕΙ

  • 2ετή τουλάχιστον εργοταξιακή προϋπηρεσία
    • Καλή γνώση της Αγγλικής
    • Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD
    • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες)
    • Δίπλωμα αυτοκινήτου

Αποστολή βιογραφικού στο email : tavramakis@pcdevelopment.gr