ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 19.05.2022 και ώρα 09:00 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή Διαγωνισμού  της Παροχής Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο :  «Αποτύπωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) ηλεκτρολόγου για τα κτήρια της σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο», με αναθέτουσα αρχή το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ