ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Τρίτη  17.05.2022 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στήν επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο:   «Εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», με αναθέτουσα αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.