ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Πέμπτη 24.03.2022 και ώρα 09:30 πμ  πέντε (5) ηλεκτρονικές κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) στίς επιτροπές διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τίς μελέτες με τίτλο: 1) « Μελέτη ανακαίνισης αναδιαρύθμισης κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο»,1ο Υποέργο : «Μελέτη ανακαίνισης αναδιαρρύθμισης κεντρικού κτιρίου του Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο-Πανάνειο», 2) «Μελέτη αποκατάστασης-αξιοποίησης-ανάδειξης ακινήτου ιδιοκτησίας φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού με διατηρητέο κτίσμα επί της Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13-15 στο Ηράκλειο Κρήτης, 1ο Υποέργο:  «Μελέτη αποκατάστασης – αξιοποίησης- ανάδειξης ακινήτου ιδιοκτησίας Φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Ανδρέα και Μαρίας Καλοκαιρινού με διατηρητέο κτίσμα επί της Λεωφόρου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 13-15 στο Ηράκλειο Κρήτης», 3) «Έργο: «Μελέτη αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο», 1ο Υποέργο: «Μελέτη αποπεράτωσης Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου του Γ.Ν. Βενιζέλειο – Πανάνειο», 4) «’Εργο : « Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλιο -Πανάνειο», 1ο Υποέργο : «Μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο- Πανάνειο»», 5) «Μελέτη Λιμνοδεξαμενής Ζάκρου» (αναπληρωματικός εκπρόσωπος),  με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια Κρήτης.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ