ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως  αυτό τροποιήθηκε και ισχύει σήμερα, πρόκειται να διενεργήσει την Δευτέρα 28.02.2022 και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για τη μελέτη με τίτλο: «Εκπόνηση σχεδίου ασφάλειας νερού (ΣΑΝ) της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου», με αναθέτουσα αρχή τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χερσονήσου.

                                             
Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ 

                                             
Ο Πρόεδρος 

                                             
Γεώργιος Ταβερναράκης

                                               
Πολιτικός Μηχανικός 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ