ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕΤΑΚ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 221, παρ.9 περ. δ΄ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Α΄/8.8.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021(ΦΕΚ/Α΄/9.3.21), πρόκειται να εμπλουτίσει τους  καταλόγους μελών του για το έτος 2022, σύμφωνα με τις κατηγορίες μελετών, από τους οποίους ορίζονται, μετά από Δημόσια κλήρωση οι εκπρόσωποί του  σε επιτροπές διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. Διευκρινίζεται ότι όσοι μετέχουν ήδη στον κατάλογο εκπροσώπων του ΤΕΕ δεν απαιτείται να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να συμπεριληφθούν στον κατάλογο.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3213/2003, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του Ν. 4281/2014, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των κρατικών υπηρεσιών, εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 € είναι υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης («ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ») για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην αρμόδια Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση και να την υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στο e–mail: teetak@tee.gr).ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΕ της 19-5-2024 ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ