ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ – ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ –

ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ/ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Το ΤΕΕ/ Τμήμα Ανατολικής Κρήτης, προκειμένου να υποδείξει εκπροσώπους του για την συγκρότηση Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3889/2010 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, επί των Δασικών Χαρτών που αναρτήθηκαν στις 29/01/2021 στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και Λασιθίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους Μηχανικούς – μέλη του (ιδιώτες ή υπαλλήλους του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα), με:

• Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία.
• Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος.
• Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

,να υποβάλλουν την συνημμένη αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την Υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική μορφή (e-mail: teetak@tee.gr), μέχρι την Παρασκευή 02/07/2021.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Ηρακλείου» - ΥΠΟΕΡΓΟ 12