ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ
Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη 03.03.2021 και ώρα 10:20 πμ μία (1) ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για τη Μελέτη με τίτλο : «Μελέτη ανάπτυξης και βελτίωσης υδρευτικών και αρδευτικών δικτύων Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο», με αναθέτουσα αρχή το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.
 
 
Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ
 
  Ο Πρόεδρος 
 
Μιχαήλ Χωραφάς
 
        Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους