ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Κλήρωσης

για την Αναδειξη Εκπροσωπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Παρασκευή 08.01.2020 και ώρα 09:00 π.μ. ηλεκτρονική κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για το  γνωμοδοτικό όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για  το έργο με τίτλο: «Έργο διαμόρφωσης και οικολογικής αναβάθμισης Κ.Χ Μεσαμπελιών Τμήμα 2», του Δήμου Ηρακλείου.

 Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος


Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ