ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΑΣ ΚλΗΡΩΣΗΣ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει τη  Δευτέρα 26.10.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και ώρα 13:00 μμ δημόσια  κλήρωση, από τα τηρούμενα μητρώα  για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης σε οικισμούς του Δήμου Μινώα Πεδιάδας», το οποίο διενεργείται από το Δήμο Μινώα Πεδιάδας.

 

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ όσον αφορά στην είσοδο του κοινού στην υπηρεσία
2. Προσφορές rapid & pcr test για τα Ομότιμα και Τακτικά μέλη του ΤΕΕ/ΤΑΚ και των οικογενειών τους