ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΩΝ ΚΛHΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

 

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει τη Δευτέρα 03.08.2020 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ και από ώρα 09:00 πμ-09:20 πμ δύο (2)  δημόσιες κληρώσεις, από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικών και αναπληρωματικών) για τα  γνωμοδοτικά όργανα των παρακάτω επιτροπών διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων:

1) Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη γενικού σχεδίου ύδρευσης (Masterplan) Δήμου Ιεράπετρας» ( ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:00 π.μ.).

2) Έργο με τίτλο:  «Μελέτη Νέου Κτιρίου της Περιφέρειας Κρήτης Θέση : Σκαλάνι» (ώρα διενέργειας κλήρωσης :09:20 π.μ.).


Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος


Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ