ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚλήρωσΗΣ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16  πρόκειται να διενεργήσει τη  Δευτέρα  15.06.2020  και ώρα 09:30 πμ  ηλεκτρονική κλήρωση από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου τoυ υποέργου με τίτλο: «Στρατηγική διασυνοριακή συνεργασία & κεφαλαιοποίηση κοινής προσέγγισης για την εξοικονόμηση ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια «Stratenergy»», του έργου «Κάλυψη Κτιριακών αναγκών υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης».

Για τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΑΚ


Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ