ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚλήρωσΗΣ

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

    Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει, την  Τρίτη  09.06.2020  και ώρα 12:30 μ.μ., ηλεκτρονική κλήρωση από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου τoυ έργου με τίτλο: «Ανέγερση Νέου Δημαρχείου Σητείας» που προκηρύχθηκε από το Δ. Σητείας.


                                                                                                                 Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

                                                                                                                  Ο Πρόεδρος


                                                                                                                     Μιχαήλ Χωραφάς

                                                                                                                    Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ