ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜOΣΙΑΣ ΚΛHΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ ΔημόσιΩΝ Κλήρωσεων

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

    Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16, πρόκειται να διενεργήσει, την Παρασκευή  28.02.2020  και ώρα 09:00 πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δημόσια κλήρωση από τα τηρούμενα μητρώα για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) στην επιτροπή διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου της μελέτης με τίτλο: « Τακτοποίηση Τουριστικού Περιπτερού Μαλαύρας» που προκηρύχθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης/ ΠΕ-Λασιθίου.

 

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ