ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ /ΤΑΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργειασ Δημόσιας Κλήρωσης

για την Ανάδειξη Εκπροσώπων του ΤΕΕ /ΤΑΚ

            Το ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης σε εφαρμογή του Ν.4412/16 πρόκειται να διενεργήσει την Τετάρτη    19.02.2020 και ώρα 09:00πμ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ, δημόσια κλήρωση από τα τηρούμενα μητρώα, για την ανάδειξη εκπροσώπων του (τακτικού και αναπληρωματικού) για το  γνωμοδοτικό όργανο που αφορά στην επιτροπή διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του  υποέργου «Βελτίωση της ασφάλισης του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης (τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας)» του έργου «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων δρόμων σε οδικούς άξονες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας», της Περιφέρειας Κρήτης.

 

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ

Ο Πρόεδρος

 

 

Μιχαήλ Χωραφάς

Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ